Pozew o rozwód

Pozew rozwodowy

Sprawę rozwodową może wszcząć jeden z małżonków. Nie ma to znaczenia, czy składa go strona winna rozkładu pożycia czy nie. W każdej sytuacji, pozew o rozwód może złożyć zarówno mąż, jak i żona. Sposób postępowania w sprawach o separację jest praktycznie taka sama, z niewielkimi różnicami. Sprawy rozwodowe rozpatruje sąd okręgowy w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.

Do jakiego sądu składa się pozew rozwodowy?

Sprawy rozwodowe i o separację rozstrzygają sądy okręgowe. Według przepisów kodeksu postępowania cywilnego pozew rozwodowy lub wniosek o separację należy złożyć do sądu okręgowego, właściwego dla miejsca zamieszkania obojga małżonków np. tam gdzie mieli wspólne mieszkanie, jeśli choć jeden z małżonków nadal tam przebywa. Jeśli małżonkowie nie mieli wspólnego mieszkania albo w chwili wnoszenia pozwu rozwodowego żaden z nich nie mieszkał w okręgu danego sądu, pozew kieruje się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania strony pozywanej. Jeśli pozew składa żona to składa go w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania męża. Zdarzają się sytuacje, gdy nie można ustalić miejsca zamieszkania strony pozywanej. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy małżonek wyjechał zagranicę i nie wiadomo gdzie obecnie mieszka. W takiej sytuacji pozew należy złożyć do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby wnoszącej sprawę o rozwód. Pozew trzeba złożyć w dwóch egzemplarzach, sąd przesyła jeden egzemplarz do strony pozwanej. Pozwany ma prawo do złożenia w sądzie odpowiedzi na pozew, jednak nie później niż do pierwszej rozprawy.

Przykład: Żona mieszka w Łodzi, a mąż po rozstaniu mieszka w Krakowie, sprawę o rozwód chce wszcząć żona. Musi ona skierować pozew rozwodowy do Sądu Okręgowego w Krakowie. Jeśli pozew rozwodowy złoży mąż, musi on skierować sprawę do sądu w Łodzi.

Posiedzenie sądowe w sprawach rozwodowych, ze względu na intymny charakter sprawy oraz możliwość pojawiania się wielu bardzo prywatnych informacji, odbywają się z reguły przy drzwiach zamkniętych. Na sali rozpraw oprócz sędziego, 2 ławników, pełnomocników stron i protokolanta mogą się znaleźć po dwie tzw. osoby zaufania – członkowie rodzin lub przyjaciele.

Przykładowy pozew o rozwód

Łódź, dnia 01.02.2015

Sąd Okręgowy w Krakowie

Wydział II Cywilny

Powódka: Maria Nowak, PESEL 82112234567

zam. ul. Tkacka 1 m 2, 90-100 Łódź

Pozwany: Jan Nowak, PESEL 80121345678

zam. 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ United Kingdom

Pozew o rozwód

Wnoszę:

1. o rozwiązanie małżeństwa Marii Nowak z Janem Nowakiem, zawartego 12 lutego 2007 r. w Urzędzie Cywilnym w Łodzi, nr aktu stanu cywilnego 12/2007, przez rozwód – z wyłącznej winy pozwanego

2. o powierzenie Marii Nowak wykonywania władzy rodzicielskiej nad Pawłem Nowakiem, ur. 2 marca 2008 r. z zapewnieniem pozwanemu prawa do współdecydowania o kształceniu i spędzaniu wakacji i ferii przez syna

3. o uregulowanie kontaktów pozwanego Jana Nowaka z synem Pawłem przez przyznanie mu prawa: do spotkań z synem w każdy wtorek i czwartek w godzinach 15 – 19; do zabierania syna w każdy pierwszy weekend miesiąca, poczynając od piątku od godziny 9 do niedzieli do godziny 20; do spędzania z nim połowy wakacji letnich, zimowych oraz świąt oraz zobowiązanie go do terminowego odprowadzania dziecka do matki

4. zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania syna Pawła Nowaka w kwocie 900 zł miesięcznie, płatnej do rąk powódki do każdego 5-tego dnia miesiąca z góry, obciążając powódkę pozostałymi kosztami utrzymania, wychowania syna oraz osobistymi staraniami o jego wychowanie

5. o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm w nim przepisanych

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński 12 lutego 2007 r. i zamieszkały w mieszkaniu rodziców powódki.

Dowód: odpis aktu małżeństwa

Z małżeństwa tego urodził się 2 marca 2008 r. syn Paweł Nowak

Dowód: skrócony akt urodzenia

Pożycie małżeńskie początkowo układało się dobrze. W 2007 roku małżonkowie zamieszkali w spółdzielczym własnościowym mieszkaniu nabytym w części ze środków z podział majątku wspólnego i w części z darowizny uzyskanej przez Jana Nowaka od jego rodziców. Pozwany dbał o dom i łożył na utrzymanie rodziny. W roku 2008 stracił pracę i w lutym 2009 r. wyjechał do pracy do Wielkiej Brytanii. Początkowo przysyłał pieniądze na utrzymanie rodziny. Między małżonkami stosunki zaczęły się psuć rok po wyjeździe pozwanego. W 2010 roku pozwany, będąc nadal w Wielkiej Brytanii, zamieszkał wspólnie z nieznaną mi kobietą i żyje z nią w konkubinacie. W 2012 roku z tego związku urodziło się dziecko. Od połowy 2013 roku pozwany przestał przysyłać pieniądze i regularnie przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Na utrzymanie syna płaci sporadycznie po 50 – 100 funtów.

Dowód: świadek Krystyna Nowak, zam. ul. Rodzinna 4 m 2 90-100 Łódź

W takim stanie rzeczy żądanie rozwodu z winy pozwanego jest uzasadnione. Po wyjeździe pozwanego do Wielkiej Brytanii, a następnie po wyprowadzeniu się pozwanego ze wspólnego mieszkania doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Nie ma widoków na jego podjęcie. Małżeństwo jest zupełnie fikcyjne. Na rozwodzie nie ucierpi dobro małoletniego syna Pawła Nowaka, ponieważ od momentu wyjazdu ojca i tak wychowaniem zajmuj się tylko powódka. Syn chodzi do szkoły podstawowej w Łodzi. Koszty jego utrzymania wynoszą 1200 zł miesięcznie. Pozwany jest zatrudniony w Wielkiej Brytanii w firmie przewozowej i jego zarobki wynoszą ok. 4000 zł. Powódka jest zatrudniona jako kosmetyczka w spółce z o.o. Bella w Łodzi i zarabia 1400 zł miesięcznie.

Dowód: zaświadczenie o zarobkach pozwanej ze spółki z o.o. Bella w Łodzi

Maria Nowak

Załączniki:

  1. Odpis pozwu
  2. Odpis skrócony aktu małżeństwa
  3. Odpis skrócony aktu urodzenia syna
  4. Zaświadczenie o wysokości zarobków