Ile kosztuje rozwód?

Koszty rozwodu

Występując do sądu z pozwem o rozwód albo o separację zadajemy sobie pytanie ile kosztuje rozwód i z jakimi wydatkami trzeba się liczyć składając pozew. Podstawową opłatą, bez której nie można złożyć sprawy do sądu jest opłata sądowa, która jest stała i wynosi 600 zł. Opłatę sądową trzeba wnieść w ciągu 7 dni, inaczej sąd zwróci pozew. Dodatkowo trzeba uwzględnić koszty związane z pomocą adwokata lub radcy prawnego, które jednak po wydaniu wyroku zostaną zwrócone. Pamiętać należy o kosztach dodatkowych opinii np. rzeczoznawców majątkowych oraz o opłatach związanych ze złożeniem wniosku o podział majątku, alimenty lub eksmisję małżonka.

Ile kosztuje adwokat?

Pomoc adwokata lub radcy prawnego w sprawie rozwodowej jest odpłatna i zwykle stanowi główny składnik kosztów sprawy rozwodowej. Zwykle wysokość wynagrodzenia stanowi indywidualne ustalenie pomiędzy klientem a adwokatem. Adwokaci uzależniają wysokość swojego wynagrodzenia od przewidywanego nakładu pracy w danym przypadku. Stawka wynagrodzenia adwokata zależeć będzie od tego czy rozwód ma być z orzekaniem o winie lub bez, czy konieczne będzie „wywlekanie” wewnętrznych spraw małżonków, czy pomiędzy małżonkami istnieje porozumienie w sprawie sprawowania władzy rodzicielskiej oraz sposobu podziału majątku. Ponadto duże znaczenie ma wysokość i składniki majątku do podziału, ponieważ wiąże się z tym konieczność dodatkowych opinii biegłych, wycen, obliczeń związanych np. z kwotami poniesionymi przez poszczególnych małżonków na spłatę kredytu itp.

Można również skorzystać z prawa przyznania adwokata z urzędu, wtedy wynagrodzenie zostanie przydzielone przez sąd z uwzględnieniem obowiązujących stawek minimalnych oraz nakładu pracy, charakteru sprawy i wkładu pracy w przyczynienie się do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy.

Opłaty za alimenty i podział majątku

W przypadku zasądzenia alimentów od jednego z małżonków w wyroku orzekającym rozwód albo separację małżonek obciążony alimentami na rzecz byłej żony lub męża musi wnieść opłatę od zasądzonych alimentów w wysokości 5% przyznanej kwoty. Za alimenty na dzieci nie płaci się żadnej dodatkowej opłaty.

Jeśli sąd orzeknie eksmisję jednego małżonka, konieczne będzie wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł. Jeśli natomiast w wyroku rozwodowym sąd przeprowadzi podział majątku wspólnego , konieczne będzie wniesienie opłaty od wniosku o podział majątku w wysokości 1000 zł. Opłata wyniesie 300 zł, jeśli wniosek będzie zawierał zgodny projekt podziału majątku.

Zwolnienie od kosztów sprawy rozwodowej

Przepisy dają możliwość skorzystania z prawa do zwolnienia z kosztów sądowych. O zwolnienie od kosztów może się ubiegać osoba, która złoży oświadczenie, że ze względu na niskie dochody, nie jest w stanie ponieść opłat sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Prawo to zarezerwowane jest więc dla osób ubogich. W oświadczeniu trzeba podać dokładne dane o dochodach, stanie majątkowym i rodzinnym. Oświadczenie takie składa się na odpowiednim druku, który można otrzymać w sądzie. Trzeba pamiętać, że oświadczenie musi zawierać prawdziwe i rzetelne informacje. Za uzyskanie zwolnienia od kosztów na podstawie nieprawdziwych danych grozi kara grzywny do 1000 zł, trzeba pokryć wszystkie opłaty i wydatki. W przypadku świadomego podania we wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych nieprawdziwych okoliczności o stanie rodzinnym majątku, dochodach i źródłach utrzymania sąd z pewnością odrzuci wniosek i wymierzy grzywnę w wysokości 2000 zł.

Zwrot kosztów sądowych

Z reguły całe koszty sprawy sądowej ponosi strona przegrana. Jeśli złożysz pozew o rozwód i sąd uwzględni twoje żądanie rozwodu, możesz liczyć na zwrot kosztów sprawy rozwodowej. Koszty te poniesie były małżonek. Jeśli sąd oddali twoje żądanie rozwodu, będzie trzeba zwrócić koszty sądowe poniesione przez drugą stronę. Zwrot kosztów lub konieczność ich zapłacenia obejmuje wszelkie opłaty sądowe, wynagrodzenie i wydatki adwokata lub radcy prawnego np. dojazdy, koszty świadków i biegłych. Małżonkowi wygrywającemu należy się tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia fachowego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego) kwota ustalona w umowie pomiędzy nimi, jednak do kwoty przewidzianej oficjalną taksą za czynności adwokackie lub radcowskie.

W przypadku, gdy sąd orzeknie rozwód z winy obu stron, a nie z wyłącznej winy pozwanego, możliwe jest przyznanie zwrotu części kosztów. W uzasadnionych przypadkach sąd może zasądzić od przegrywającego małżonka część kosztów lub całkowicie go nimi nie obciążać.

Uwaga: Jeśli zwolniony z kosztów sądowych przegra sprawę, musi oddać koszty stronie przeciwnej. Zwolnienie z kosztów nie zwalnia z tego obowiązku.