W poprzednim wpisie pisaliśmy o możliwościach wyegzekwowania kontaktów z dzieckiem oraz karach za utrudnianie kontaktów. Najbardziej drastycznym rozwiązaniem jest wydanie w wyroku rozwodowym zakazu kontaktów z dzieckiem albo ich ograniczenie drugiemu z rodziców.

Takie orzeczenie jest możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach i to tylko wtedy gdy zagrożone jest dobro dziecka. Ocena, czy konieczny jest zakaz kontaktów z dzieckiem, należy do sądu, który z jednej strony musi brać pod uwagę dobro dziecko i to jest priorytet, a z drugiej strony musi uwzględnić to, że prawo do kontaktów nie jest elementem władzy rodzicielskiej i wynika z więzi pomiędzy dzieckiem i rodzicem. Wynika wprost z samej rodzinnej więzi łączącej rodziców i dzieci.

Zakaz kontaktów wchodzi w rachubę, gdy utrzymywanie tych kontaktów poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza (art. 1133 k.r.o.). Odebranie prawa do osobistych kontaktów z dzieckiem może nastąpić, gdy ich utrzymywanie:

  • zagraża życiu dziecka,
  • jego zdrowiu,
  • bezpieczeństwu
  • wpływa na nie demoralizująco

Dobru dziecka nie służy zerwanie osobistej styczności z rodzicami, nawet jeśli nie mają władzy rodzicielskiej albo są powody do pozbawienia ich tej władzy. (orzeczenie SN sygn… I CKN 1115/2000)

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, jeśli wymaga tego dobro dziecka, zakaz kontaktów to ostateczność, mniej radykalnym rozwiązaniem jest ograniczenie kontaktów, które może obejmować:

  • zakaz spotykania się z dzieckiem
  • zakaz zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu
  • zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd
  • ograniczenie kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość, np. rozmów telefonicznych, listów, wysyłania SMS-ów, e-maili

Trzeba wspomnieć, że takie same zakazy, dyktowane dobrem dziecka, mogą być wydane nie tylko wobec rodziców, ale też wobec dziadków, rodzeństwa oraz innych osób, która sprawowały pieczę nad dzieckiem przez dłuższy czas.