Alimenty

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko, ich wysokość to jeden z obowiązkowych punktów wyroku rozwodowego. Sąd w wyroku rozwodowym musi ustalić, który małżonek i w jakiej wysokości zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Przyjmuje się zasadę, że alimenty płaci ten małżonek, z którym małoletnie dziecko nie będzie mieszkać. Jest to całkowicie uzasadnione, ponieważ główny ciężar utrzymania dziecka i tak będzie ponosić osoba na stałe opiekująca się dzieckiem, a którą to dziecko będzie mieszkać. W orzeczeniu o obowiązku alimentacyjnym sąd wskazuje konkretną kwotę alimentów obciążających rodzica, z którym dziecko nie będzie mieszkać, a drugiego rodzica zobowiązuje do ponoszenia pozostałych kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd wskazuje konkretną kwotę alimentów, którą ma płacić na przykład ojciec, a matkę zobowiązuje do ponoszenia pozostałych kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W uzasadnionych przypadkach sąd może ograniczyć obowiązek alimentacyjny jednego z rodziców do osobistych starań o utrzymanie i wychowanie, a całość kosztów utrzymania i wychowania dziecka obciąży drugiego eksmałżonka. Będzie tak w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami istnieje bardzo duża dysproporcja w zarobkach lub podczas trwania małżeństwa matka zajmowała się tylko utrzymaniem domu i opieką nad dzieckiem, nie pracując zawodowo.

Dla obowiązku alimentacyjnego nie ma znaczenia czy dany rodzic, zobowiązany do płacenia alimentów, posiada władzę rodzicielską nad dzieckiem. Tak czy inaczej musi łożyć na utrzymanie i wychowanie dziecka, choćby został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ta władza była czasowo zawieszona.

Ustalając wysokość alimentów, sąd uwzględnia uzasadnione potrzeby dziecka oraz zarobkowe możliwości obojga rodziców. Jeśli przykładowo małżonek, z którym dziecko nie będzie mieszkać, ma niskie dochody, i tak nie zwalnia to tego małżonka od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka i musi się dzielić nawet bardzo niskimi dochodami. Sąd wyznaczając alimenty kieruje się potencjalnymi możliwościami zarobkowymi rodzica, przy pełnym wykorzystaniu sił fizycznych, zdolności i umiejętności, a nie tylko udokumentowane zarobki i dochody. Dla sądu nie ma znaczenia, że rodzic będąc lekarzem zarabia 1000 zł. Liczą się tutaj możliwości zarobkowe rodzica przy wykorzystaniu pełnych możliwości.

Przy ustalaniu wysokości alimentów sąd przyjmuje zasadę, że dzieci mają prawo do tej samej stopy życiowej co rodzice i bez znaczenia jest czy dzieci żyją z nimi wspólnie czy osobno. Alimenty od obojga byłych małżonków mają zaspokajać usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwość prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego odpowiedniego do wieku i uzdolnień.

Rozstrzygnięcie o wysokości alimentów zawarte w wyroku orzekającym rozwód lub separację może być zmieniane w miarę wzrostu potrzeb dziecka lub też zmiany możliwości zarobkowych rodzica lub rodziców.