sądAby się rozwieść, nie wystarczy chcieć się rozwieść i złożyć pozew rozwodowy. Aby sąd wydał wyrok rozwodowy musi zaistnieć szereg okoliczności potwierdzających trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Ale nawet gdy sąd ustali, że rzeczywiście doszło do rozkładu, może się zdarzyć, że sąd nie zgodzi się na rozwód. Kiedy sąd odmówi rozwodu? Niedopuszczalność orzeczenia rozwodu i separacji określają przepisy k.r.o. art. 56 par. 3. Artykuł ten określa, że sąd nie zgodzi się na rozwód:

  • gdy w skutek rozstania małżonków miałoby ucierpieć dobro ich małoletnich dzieci, tj. do ukończenia 18-tego roku życia
  • gdy z innych powodów byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (rozwód, a także separacja są wówczas niedopuszczalne bez względu na rozkład winy małżonków)
  • gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo odmowa zgody w danych okolicznościach byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego

Odmowa rozwodu przez wzgląd na dzieci

Ochrona praw dziecka jest jedną z głównych zasad prawa rodzinnego i konstytucji. Sąd wydając decyzję o rozwodzie lub separacji małżonków musi mieć na względzie najpierw dobro ich dzieci, a dopiero potem relacje pomiędzy małżonkami. Interesy osobiste, sytuacja uczuciowa, duchowa i materialna, prawidłowe warunki do rozwoju fizycznego i duchowego to czynniki, które pod uwagę muszą wziąć przede wszystkim rodzice dziecka, a także sąd rozpatrujący sprawę rozwodową. Oczywiście sąd nie może nie brać pod uwagę interesów małżonków, ale dobro dziecka jest najważniejsze. Chyba, że konflikt rodziców jest na takim etapie, że sytuacja wręcz wymaga ich rozdzielenia i ich interesów nie da się pogodzić w żaden sposób z interesem dziecka.

Odmowa rozwodu ze względu na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego

Sąd nie zgodzi się na rozwód gdy na jego skutek niewinny małżonek doznałby rażącej krzywdy. Chodzi tu o zachowanie norm moralnych i obyczajowych, a więc reguły przyzwoitego postępowania. Przy rozpatrywaniu sprawy rozwodowej sąd bierze pod uwagę czas trwania małżeństwa, sytuację obojga małżonków, ich wiek, stan zdrowia, zdolność do pracy i historię małżeństwa. Niedopuszczalne będzie rozstanie małżonków, jeśli jedno z nich jest niepełnosprawne i wymaga stałej opieki, której nie może zapewnić nikt poza małżonkiem. Sąd nie zgodzi się na rozwód, jeśli stroną niewinną jest osoba chora, która potrzebuje opieki.

Małżonek nie zgadza się na rozwód

Jak wcześniej wspomnieliśmy, jeśli pozew o rozwód składa małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drug małżonek nie wyraża zgody, wtedy również sąd nie wyda wyroku rozwodowego. Odmowa jest prawem małżonka nieponoszącego winy za rozpad małżeństwa. Jednak mimo braku zgody na rozwód małżonka niewinnego, rozwód jest dopuszczalny, jeśli sprzeciw takiej osoby jest w danych okolicznościach sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.