Wszelkie wnioski zawarte w pozwie rozwodowym oraz odpowiedzi na pozew muszą być udowodnione. Sąd ma obowiązek przeprowadzić postępowanie dowodowe, żeby określić kto i w jakim stopniu ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Żeby to stwierdzić i ocenić konieczne jest przedstawienie stosownych dowodów potwierdzających dane fakty i okoliczności. Podczas sprawy rozwodowej postępowanie dowodowe obejmuje przede wszystkim:

  • przesłuchanie samych małżonków,
  • przesłuchania świadków,
  • dokumenty, np. akt urodzenia pozamałżeńskiego dziecka któregoś z małżonków, zaświadczenia o zarobkach, wyciągi z kont bankowych
  • inne dowody w postaci listów, nagrań, zdjęć itp.

Świadków wskazują strony rozwodu. Każdy z małżonków może wskazać dowolną osobę, która jest w stanie potwierdzić dane fakty lub zachowania. Trzeba podkreślić, że świadkami w sprawie rozwodowej mogą być też członkowie ich rodzin, ale najbliżsi mają prawo odmówić zeznań.

Czy w sprawie rozwodowej mogą zeznawać dzieci?

Uwaga! W sprawach o rozwód bezwzględnie nie mogą zeznawać dzieci do lat 13 oraz dzieci i wnukowie małżonków, które nie ukończyły 17 lat.

Kto nie musi zeznawać w sprawie rozwodowej?

Na pytania sadu nie muszą odpowiadać:

  • dzieciom
  • wnukowie
  • rodzice
  • dziadkowie
  • rodzeństwo
  • powinowaci w tej samej linii lub stopniu, a więc teściowie, synowe, zięciowie, a także małżonkowie wnuków, szwagierki i szwagrowie oraz dzieci adoptowane i rodzice adopcyjni

Kto nie może odmówić zeznań w sprawie rozwodowej?

Wszystkie inne osoby, nie wymienione wyżej, wezwane na świadka muszą zeznawać. Może się okazać, że na świadka zostanie wezwana osoba, która nie chce zeznawać, a jest powołana wbrew swojej woli. Niestety taka osoba nie może odmówić zeznań. Zeznań nie mogą odmówić m.in. kuzyni stron. Mogą oni jednak odmówić odpowiedzi na zadane pytanie, jeśli zeznanie to mogłoby narazić ich lub ich bliskich należących do wymienionego wyżej kręgu osób, mających (ze względu na stopień pokrewieństwa czy powinowactwa) prawo odmowy zeznań w charakterze świadków, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową. Podobnie – jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej np. lekarskiej, adwokackiej, skarbowej itp.

Jakie kary grożą świadkowi za nieobecność na sprawie rozwodowej lub odmowę zeznań?

Za nieusprawiedliwioną nieobecność i nieuzasadnioną odmowę zeznań lub złożenia przyrzeczenia zobowiązującego do mówienia prawdy sąd może wymierzyć świadkowi grzywnę. Trzeba dodać, że jako odmowa zeznań traktowane jest też uchylanie się od odpowiedzi na zadane pytanie. Wysokość grzywny w tych przypadkach może wynieść nawet 5 tysięcy złotych. Jeśli świadek nie pojawi się ponownie na przesłuchaniu, sąd skaże go na następną grzywnę. Sędzia ma też prawo zlecić przymusowe sprowadzenie świadka, a nawet jego aresztowanie na czas nieprzekraczający tygodnia. Jeśli któryś z małżonków nie stawi się na rozprawę, na której mają zeznawać świadkowie, i jeżeli jego nieobecność jest usprawiedliwiona, sąd ma obowiązek odroczyć posiedzenie.